Algemene voorwaarden

Voor de toepassing van de aangeboden trajecten, workshops, diensten, producten en werkwijze binnen mijn praktijk. Dit geldt zowel voor de offline als online aangeboden trajecten, workshops, diensten en producten.

Met het opvragen van informatie over de aangeboden trajecten en diensten, aanmelden voor /aanvragen van trajecten, diensten of producten ga je akkoord met algemene voorwaarden, waaronder de (mondelinge) behandelovereenkomst, betalingsovereenkomst en privacy beleid. Daaronder vallen het uitvoeren van craniosacraal behandelingen, indien afgesproken toepassen van PresentChild Methode®, het bijhouden van een dossier van de behandelingen door mij, met inzage van je dossier door een vervangend therapeut bij waarneming, met het feit dat ik, indien gewenst informatie kan inwinnen en/of verslag doe bij de huisarts, behandelend specialist of collega therapeut. Dit zal ik vooraf met je bespreken. Het privacy beleid staat apart op de website vermeld.

Je gaat tevens akkoord met het tarief passend bij het traject, dienst of product, wat vermeld staat op de website en wordt tevens benoemd in de bevestigingsmail. Het traject en/of dienst/product, inclusief kosten zijn we voor de start van het traject/dienst/product overeengekomen. Dit kunnen ook aangepaste tarieven zijn, passend bij een specifieke hulpvraag en daarbij aansluitend traject, dienst of product. De betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Deze worden verderop in dit document genoemd.

Je bent op de hoogte van het feit dat alle nadelige gevolgen voortvloeiden uit het achterhouden van informatie aanwezig in medisch dossier bij de huisarts/medisch specialist voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt cq. ouder(s) en/of voogd zijn.

Je bent op de hoogte dat craniosacraaltherapie een complementaire behandeling is en een regulier noodzakelijke behandeling niet kan vervangen. Binnen mijn trajecten werk ik veelal met aanvullende methoden, zoals PresentChild Methode® om je zo goed mogelijk te begeleiden in je hulpvraag.

Mocht mijn begeleiding/behandeling niet passend of toereikend zijn dan zal ik je door verwijzen naar een collega- therapeut of een arts.

Aanwezigheid bij behandeling: Indien cliënt minderjarig dienen ouder(s) en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouder(s) en/of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten. 

Beëindiging traject, dienst, product

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Je bent dan nog gehouden aan de betaling van de geleverde diensten, indien deze niet zijn voldaan. Staan er afspraken open van het overeengekomen traject, dan maken we een afspraak over de betaling en vergoeding van de openstaande aantal afspraken (waarbij er nog geen datum vastgesteld hoeft te zijn voor die afspraken).

Indien je de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze eenzijdig beëindigen. Je bent dan gehouden aan het voldoen van de betaling van het gehele traject of afgesproken diensten.

Indien je tegen mijn advies in de overeenkomst beëindigt, zal ik je vragen een verklaring te ondertekenen waarin je te kennen geeft dat je tegen het advies in het onderzoek of de behandeling voortijdig hebt beëindigd.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT)  en ben daardoor gehouden aan de richtlijnen die zijn vermeld in de beroepscode. Ik ben tevens aangesloten bij het beroepsregister RBCZ en voor klachten bij SCAG.  De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als je een klacht hebt over de behandeling of over hoe je bejegend bent door mij, stel ik het zeer op prijs dat je dit eerst bespreekbaar maakt bij mij. Meestal zijn misverstanden in de communicatie de oorzaak van het probleem. Een gesprek kan dan snel verheldering brengen en het probleem oplossen. Mocht je dit niet willen of het gevoel hebben dat dit niet voldoende is, dan kun je contact opnemen met het LVNT. Op de website van het LVNT (https://www.lvnt.nl/klachten) vind je informatie, email adressen en telefoonnummer om je klacht neer te leggen.

Privacy

Vanzelfsprekend ga ik zorgvuldig om met je gegevens. Wil je meer weten over hoe ik daar mee omga; zie het Privacy beleid. Dit document vind je op de website.

Verwijzing en vergoeding

Voor een traject, consult en/of behandeling hoef je geen verwijzing van huisarts of specialist te hebben te hebben. Ik raad aan om je huisarts te infomeren dat je bij mij in behandeling bent. Dit is niet verplicht. Als je onder behandeling van een specialist of andere behandelaar bent, is het goed met hen te overleggen of je de behandeling tegelijk met een traject bij mij kunt doen.

Ik heb er voor gekozen dat mijn trajecten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, ondanks dat ik aan alle voorwaarden voldoe. Ik informeer je hierover in ons eerste gesprek. Bij specifieke hulpvragen kan er een aansluitend aanbod van behandeling(en) zijn die door wel voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking zou kunnen komen. De gedeeltelijke vergoeding is afhankelijk bij welke zorgverzekeringsmaatschappij je verzekerd bent en welke polis je hebt. Kijk in dat geval voor jouw persoonlijke situatie je polis na of informeer bij je zorgverzekeraar. De gedeeltelijke vergoeding vindt plaats op basis van mijn lidmaatschap van het LVNT.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen mij en de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden via de mail of telefoon. Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering binnen 24 uur  voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.  

Aanmeldingen voor een workshop of training kunnen tot 3 weken van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 3 weken tot 2 weken van te voren worden 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht, binnen 2 weken tot 1 week van te voren 50% en vanaf een week voor aanvang 100% van het totaalbedrag. Bij het niet komen opdagen zonder afmelding wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Aanmeldingen voor een workshop of training moeten via de mail geannuleerd worden, waarbij de datum van ontvangst van de mail en daarop de bevestiging van ontvangst van mij leidend is voor het eventueel in kosten brengen van de annulering (zoals hiervoor genoemd).

De factuur dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. Samen met de cliënt kan ik overeenkomen dat het totale bedrag in gedeelten voldaan wordt, waarbij het gehele bedrag voor het traject/dienst binnen het tijdspad dat het traject/dienst duurt (dus voor het einde van het traject/dienst), is betaald.

Bij niet-­betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal ik de cliënt een eerste betalingsherinnering sturen.

Bij niet-betaling van de rekening na de eerste herinnering volgt een tweede betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 15 euro (administratiekosten) aan de cliënt in rekening gebracht.

Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdend met de invoering van gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 35 euro.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.